bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów DOC, DOCX (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie skanów do plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Bogłowska.
 • E-mail: pp1_lazy@wp.pl
 • Telefon: 517752002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach
 • Adres: Topolowa 9, 42-450 Łazy
 • E-mail: pp1_lazy@wp.pl
 • Telefon: 517752002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczne ul. Topolowa 9

1. Aby wejść do budynku nalezy pokonać 8 stopni (jest dostepna winda zewnetrzna) oraz drzwi wejsciowe otwiewrane ręcznie.

2. Budynek dwupoziomowy (parter i 1 piętro) - wewnątrz budynku znajdują sie schody prowadzące na piętro, na zewnątrz budynku znajduje się winda która wjeżdż na parter i pietro budynku. Panel w kabinie windy posiada przyciski z o znaczeniem Brailla, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. Przy schodach wejsciowych znajduje sie szeroki podjazd do windy iwejścia głównego bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. itp.

4. Od strony ul. Piotra Skargi znajduje się parking przedszkolny szutrowy bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Barak mozliwości skorzystania z tłumacza jezyka migowego na miejscu lub online.

 

Dostępność architektoniczna ul. Kolejowa 8

1. Budynek oparterowy. aby wejść do budynku nalezy pokonać dwa stonnie. Przy budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Podwyższony kontrast(czrne tło, żółte litery)

2. Możliwość powiększania liter na stronie.

3. Mapa strony

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo wystąpić do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach z żądaniem zapewniwniw dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostepnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostepu.

w przypadku gdy Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny dostep polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondecyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na warunkach okreslonych w ustawie.

Żądanie powinno  zawierać:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żadaniem.

2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplokacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają byc dostępne cyfrowo.

3. wskazanie sposoku kontaktu z osobą wystepującej z żądaniem.

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostepu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej  strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w termninie 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jezeli zapewnienie dostepności nie może nastąpić w terminie 7 dni, Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach nizwłocznie powiadamia osobę wystepującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w których zapewni dostępność cyfrową, jednaj nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia  z żądaniem.

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach odmówi zapewnienia dostepności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się z ryzykiem  naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

w przypadku, gdy Publicznre Przedszkole nr 1 w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostepnosci cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żadaniem, niezwłocznie powiadamia ona osbę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyrrowej wskazanego elementu i wskazuje altermnatywny sposób dostepu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgoadnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego spsobu dostepu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ma prawo dozłożenia skargi w sprawie zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnrj lub elementu strony internetowej, lub aplikacji moblinej na adres:

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

ul. Topolowa 9 , 42-450 Łazy

lub za pomocą e-mail: pp1_lazy@wp.pl

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu w sprawie zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnrj lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy,  Kodeds postępowania administracyjnego

link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Urszula Bogłowska
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 478